125Carrent

บริการ รถเช่า ทั้งแบบรายวัน รายเดือน รถเช่าพร้อมคนขับ

รถเช่า เชียงใหม่ ราคาถูก

Terms & Conditions

เงื่อนไขการเช่ารถขับเอง

 1. ผู้เช่า รถเช่า ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป
 2. ผู้ขับขี่ รถเช่า ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 3. ผู้ขับขี่ต้องเป็นบุคคลซึ่งระบุไว้ในสัญญาเช่าเท่านั้น
 4. เช่ารถเป็นรายวัน ครบกำหนด 1 วัน ใน 24 ชั่วโมง ส่งรถคืนเกินเวลา คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท เกิน 4 ชั่วโมงขึ้นไป คิดเป็น 1 วัน
 5. เงินประกัน 3000 บาท

เอกสารการเช่ารถ

 1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง
 2. ใบอนุญาตขับขี่ไทย หรือสากล (International driving license)

 

เงื่อนไขการให้บริการรถเช่า

1. คุณสมบัติของผุ้เช่า

 • คนขับต้องมีอายุ ตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปหรือผุ้ที่ต้องมีใบขับขี่
 • มีใบขับขี่ไทย หรือ ใบขับขี่สากล (International driving license) ที่ไม่หมด
 • อายุเท่านั้น
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง ทั้งหมดต้องเป็นตัวจริงและทั้งหมดต้องไม่หมดอายุ

2.ข้อตกลง

 • ห้ามนำรถไปให้ผู้ใดใช้หรือเช่า เช่าช่วงต่อหรือ ห้ามนำไปให้ผู้ที่ไม่ได้มาทำ สัญญาเช่าและไม่มีใบขับขี่เป็นคนขับรถยนต์
 • งดการดื่มสรุาและยาเสพย์ติดเมื่อต้องขับรถยนต์ เพราะบริษัทประกันภัยจะไม่ คุ้มครอง โดยผู้เช่าจะต้องจ่ายค่าเสียหายเองทั้งหมดกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ
 • ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และขับขี่ด้วยความไม่ประมาท หากทำผิด กฎจราจร เช่น ขับเร็วเกินกว่ากฎหมาย
  กำหนด หรือ ฝ่าเส้นทึบ และไฟแดง หรือ กรณีต่างๆจนมีใบค่าปรับส่งมาที่บริษัทลูกค้าจะต้องจ่ายเองทั้งหมด โดยบริษัทจะ เรียกเก็บกับลูกค้าอีกครั้งค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 600 บาทขึ้นไป
 • ผู้เช่าต้องระมัดระวังเรื่องรถหาย เมื่อรถที่เช่าหาย ท่านต้องชำระค่าเสียหายร้อย ละ 20 ของราคารถยนต์ที่ประเมินไว้หรือส่วนต่างค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่บริษัท ประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง โดยบริษัทประกันภัยจะจ่ายบางส่วนตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

3.เงื่อนไขประกันภัยสำหรับรถเช่า (**หมายเหตุ ประกันภัยชั้น 1 จะไม่คุ้มครองใน 4 ประเด็นเหล่านี้)

 • ค่ารถยกทั้งหมด ฟรีค่ารถลากรถยก 20 กิโลเมตรแรก หลังจากนั้นลูกค้าต้อง จ่ายเองหรือตามที่ประกันภัยเรียกเก็บ
  (ถ้ากรณีต้องยกรถซึ่งเกิดจากอุบัตติเหตุที่ ลูกค้ากระทำหรือถูกกระทำ ลูกค้าต้องจ่ายค่ารถยก เพิ่มเติมเอง)
 • ยางรถยนต์ หากยางรั่วลูกค้าต้องซ่อมปะยางมาคืนบริษัทหากยางแตกลูกค้า จะต้องซื้อยาง ยี่ห้อเก่า และลายเดิมให้บริษัทใหม่
 • กระจกถ้าหากเกิดความเสียหาย ผู้เช่าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • อุปกรณ์ภายในรถยนต์ทั้งหมด เช่น เอกสารภายในรถยนต์ เบาะรถยนต์ ยาง อะไหล่แม่แรง กุญแจและอื่นๆเป็นต้น หากอุปกรณ์ที่ลูกค้าทำชำรุดหรือสูญหาย ในระหว่างการเช่ารถยนต์ ลูกค้าต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมดตามรายการที่บริษัทเรียก เก็บ บริษัทจะใช้เกณฑ์ราคาค่าปรับตามราคาที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆกำหนดขึ้นและค่าบริการตามจริง

4.รอยด้านนอกตัวรถ

 • หากลูกค้าเป็นฝ่ายผิดจะต้องจ่ายค่าเคลมประกันภัยส่วน แรกหรือค่าดีดัก/แอกเซพ ในส่วนด้านนอกตัวรถ ที่ต้องถูกหัก 3,000 – 5,000 บาท ต่อแผลต่อครั้ง (ราคา 3,000 บาทกรณีแผลถลอกกินเนื้อสี ราคา 5,000 บาท กรณีแผลถลอกและบุบ ยุบ แตก หัก ด้วย)
  หมายเหตุ :  ถ้ากรณี ค่าซ่อมรถเกินกว่าค่าประกันภัยที่คุ้มครองในกรมธรรม์ ลูกค้า จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเองทั้งหมด บริษัทจะทำประกันภัยชั้น 1ให้ลูกค้าทุกคันซึ่งความคุ้มครองจะได้รับตามกฎหมายกำหนด

  หมายเหตุ : กรณีที่ลูกค้าทำรถหายและกุญแจตัวจริงไม่หายอยู่กับลูกค้า ลูกค้า ต้องชำระ 20 % ของยอดรถหรือส่วนต่างที่กรมธรรม์ไม่คุ้มครอง ซึ้ง 80 % ประกันภัยจะดูแลให้ ถ้ากรณีกุญแจตัวจริงและตัวรถหายด้วยทั้งหมดลูกค้าหรือ ถ้าคดีสิ้นสุดว่าลูกค้าเป็นฝ่ายผิดในการทำให้รถหาย ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ของราคารถเองทั้งหมด 100% ประกันภัยรถยนต์จะดูแลค่าซ่อมแซมตัวรถให้ กรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุขึ้น ประกันภัยรถยนต์จะคุ้มครองค่าซ่อมแซมและพรบ.รถยนต์จะคุ้มครองชีวิตผู้โดยสารและผู้ขับขี่หรือบคุคลที่ 3 ตามราคาที่พรบ.และ กรมธรรม์ประกันภัยดูแลให้ตามจริง หากมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากกรมธรรม์ ประกันภัยหรือพรบ.ตามจริง ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มตามจำนวน ราคาจริงทั้งหมดเอง เช่น รถเกิดอุบัติเหตุหนักกรถเข้าซ่อม ประกันดูแลให้ 670,000 บาท แต่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากประกันภัยอีก 80,000 บาท ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มเองทั้งหมด

5.ความพร้อมใช้งานของรถยนต์

 • เมื่อลูกค้าจองรถยนต์และยืนยันในการใช้งานในวันที่ได้ระบุไว้ทางเราจะทำการ จัดเตรียมรถยนต์ที่ผ่านการตรวจสอบทกุครั้งและคุณภาพที่ดีที่สุด พร้อมไว้สำหรับ ในการใช้งานตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้

6.น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทาง

 • บริษัทจะเติมน้ำมันเบนซิลแก๊สโซฮอล 91 ไว้ให้เต็มถังเมื่อผู้เช่ารถยนต์นำรถยนต์ มาส่งมอบคืนบริษัทจะต้องน้ำมันเบนซิลแก๊สโซฮอล 91 ให้เต็มถังเช่นเดิม แนะนำลูกค้าให้มาเติมน้ำมันที่ปั้มน้ำมันที่อยู่ใกล้กับบริษัทรัศมีไม่เกิน 3 กิโลเมตร ถ้าหากน้ำ มันไม่เต็มถังลูกค้าจะต้องเสียค่าปรับน้ำมันขีดละ 321 บาท สำหรับ รถยนต์เครื่อง 1.2 ซีซี สำหรับรถยนต์ยาริส และเครื่อง 1.5 ซีซี และเครื่อง 1.8 ซีซี จะเสียค่าปรับน้ำมันขีดละ 535 บาท สำหรับรถยนต์เครื่อง 2.0-2.5 ซีซี จะเสีย ค่าปรับน้ำมันขีดละ 749 บาท (ไม่แนะนำให้เติมน้ำ ต่ำกว่า E20 เพราะน้ำมัน จะระเหยเร็วและเซ็นเซอร์ที่ดีเทคน้ำมันรถจะเสียหายได้เพราะเติมน้ำมันผสมกัน)

7.กรณีลูกค้าเกิดอุบัติเหตุหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์

 • ตามเงื่อนไขการให้บริการรถยนต์สำรอง กรณีเกิดจากปัญหาเครื่องยนต์ ที่ไม่สามารถใช้งานได้ซึ่งเกิดจากลูกค้ากระทำเองหรือเกิดจากคุณภาพ รถยนต์เอง
  • กรณีที่ 1 ลูกค้าทำรถยนต์เกิดอุบัติเหตุและรถยนต์ไม่สามารถขับได้ซึ่งเกิดจากการกระทำของลูกค้า สัญญาจะสิ้นสุดการเช่าทันที (บริษัทจะเปลี่ยนรถทดแทนให้กรณีลูกค้าจ่ายค่าเปลี่ยนรถยนต์ 3,210 บาท ยังไม่ รวมค่าเดินทางไปเปลี่ยนรถยนต์ตามระยะทาง)
  • กรณีที่ 2. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์ไม่สามารถเดินทางตอ่ไปได้โดยเกิดจากคุณภาพรถยนต์เองซึ่งไม่ได้เกิดจากการกระทำของลูกค้า (บริษัทบริการเปลี่ยนรถทดแทนให้ฟรี ลกูค้าไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) ซึ่งทั้ง 2 กรณี นี้สามารถติดต่อเราได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อสำรองหารถยนต์ทดแทนเพื่อใช้ในการ เดินทางต่อไป
  • กรณีเกิดอุบัติเหตุอื่นๆ เช่น ยางรั่ว,ยางแตก ผู้เช่ารถยนต์จำเป็นต้อง ดำเนินการแก้ไขด้วยตนเอง กรณีลูกค้าต้องการให้บริษัทช่วยเหลือจะต้องเสีย ค่าบริการเพิ่มตามระยะทางและตามที่บริษัทกำหนด

8.ระยะเวลาในการเช่ารถยนต์

 • ระยะเวลาการเช่ารถยนต์คิดเป็น 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1 วัน เช่น ลูกค้ารับรถวันที่ 1 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. คืนรถวันที่ 2 ม.ค. 2560 เวลา 9.00 น. คิดเป็น 1 วัน ถ้าเกิน 1 ชม. คิดชั่วโมงละ 214 บาท ถ้าเกิน 4 ชม. คิดเป็น 1 วัน

9. ความรับผิดชอบของรถยนต์สำหรับผู้เช่ารถ

 • ผู้เช่าต้องทำความเข้าใจให้ชัดเจนในส่วนของประกันรถเช่าซึ่งจะแตกต่างจาก ประกันรถแบบบุคคล ซึ่งประกันภัยชั้น 1แบบเชิงพาณิชย์และแบบให้เช่าจะไม่ คุ้มครอง 4 ข้อตามเงื่อนไขข้อที่ 3 บริษัทจะตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้เช่ารถรถยนต์ที่ใช้บริการของบริษัทเรา บริษัทจะตรวจสอบคุณภาพรถยนต์มาอย่างดีทุกครั้งก่อนส่งมอบลูกค้า เราหวังว่า ผู้เช่ารถยนต์หลังจากเช่ารถแล้วจะนำรถมาคืนบริษัท ลูกค้าจะยังคงต้องรักษา สภาพรถไว้คงเดิม ยกเว้นการสึกหรอของเครื่องยนต์ตามปกติตลอดการเดินทาง สำหรับผู้เช่ารถยนต์
 • เมื่อด้านนอกตัวรถได้รับความเสียหายจากอุบัติเหตุหรือ กระแทก บุบโดยที่ผู้เช่าเป็น ฝ่ายผิดผู้เช่ารถยนต์จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายส่วนแรกในการเคลมประกันตามข้อ 3 ซึ่งเป็นข้อ 4 ย่อย และประกันภัยที่ไม่ได้คุ้มครองให้ตามข้อ 3 ซึ่งเป็นข้อ 1-3 ย่อย (ข้อ1-3ย่อย ลูกค้าต้องดูแลเอง ไม่มีประกันภัยให้ซื้อเพิ่ม) ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเอง ตามรายการที่บริษัทกำหนดขึ้น